CommitPackageVersionMaintainerSrcBinariesLast build
2024-06-07sigminer2.3.1Shixiang Wang2024-06-07
2024-05-22ASCAT (via remote)3.1.3Peter Van Loo2024-06-21
2024-05-20gcap1.2.0Shixiang Wang2024-06-19
2024-05-14openbiox/UCSCXenaShiny2.1.0Shixiang Wang2024-06-13
2024-05-14openbiox/UCSCXenaShiny2.1.0Shixiang Wang2024-06-15
2024-04-30bioc/cellscape1.29.0Shixiang Wang2024-05-31
2024-01-13ropensci/UCSCXenaTools1.5.0Shixiang Wang2024-06-02
2024-01-13ropensci/UCSCXenaTools1.5.0Shixiang Wang2024-06-21
2024-01-05ezcox1.0.4Shixiang Wang2024-06-21
2024-01-05tinyscholar0.1.7Shixiang Wang2024-06-21
2023-11-28DoAbsolute2.2.0Shixiang Wang2024-06-21
2023-08-23IDConverter0.3.5Shixiang Wang2024-06-18
2023-07-01ropensci/phylotaR1.3.0Shixiang Wang2024-06-12
2023-04-24facets (via remote)0.6.2Venkatraman E. Seshan2024-05-23
2023-04-10copynumber1.29.0.9000Gro Nilsen2024-06-03
2022-11-04openbiox/contribution0.2.2Shixiang Wang2024-05-27
2022-11-04openbiox/contribution0.2.2Shixiang Wang2024-06-21
2022-10-10ggpolar0.2.2Shixiang Wang2024-06-21
2022-06-25sigminer.prediction0.2.0Shixiang Wang2024-06-21
2022-05-27rsra0.2.2Shixiang Wang2024-06-21
2022-05-20CNVMotif0.1.0Shixiang Wang2024-06-02
2022-05-12regport0.3.0Shixiang Wang2024-05-29
2021-11-16neopeptides0.1.0Shixiang Wang2024-06-21
2019-12-06metawho0.2.0Shixiang Wang2024-05-27
2019-03-25pctGCdata (via remote)(build failure)Venkatraman E. Seshan2024-06-08